Salgs- og leveringsbetingelser SKILT design AS

 

Salgsbetingelser:

SKILT design AS (Heretter benevnt SD) selger primært varer til næringsdrivende.
Alle priser er derfor oppgitt eks. mva.
Mva tillegges ordren ved bestilling og vil alltid stå oppgitt på ordrebekreftelse / tilbud / faktura.
Ordrer under kr. 1500,- eks. mva. belastes med et småordre-gebyr kr. 100,-  om ikke annet er avtalt.

Administrasjonsgebyr belastet med for tiden kr 65,- pr. ordre, om ikke annet er avtalt.

Det anses som bindende inngått avtale om levering / produksjon ved innsendelse av bestilling på epost eller telefon. Ved bestilling vil du motta en ordrebekreftelse fra oss med leveringstid, så snart ordren er registrert av en av våre selgere. Leveringsdato på ordrebekreftelse er dato vare sendes fra våre lokaler.

Betalingsbetingelser:

Betaling skjer via faktura, netto pr. 14 dager, om ikke annet avtales.

Ved forsinket betaling beregnes morarenter pålydende 9,25% løpende fra fakturaens forfallsdag.

Selger kan belaste kjøper purregebyr i henhold til inkassoloven. Kjøpers reklamasjon på grunn av uvesentlige mangler fritar han ikke for rettidig betaling. Ved kjøpers rettmessige reklamasjon på deler av leveranse, skal den ubestridte delen av leveransen betales i henhold til avtalen. Betalingen skal være på selgers konto senest på forfallsdagen.

 

Tilbud og salg:

Tilbud er gjeldende 30 dager fra tilbudets dato, dersom ikke annet er spesifisert i tilbudet.

Tilbud må aksepteres skriftlig. Ved kjøp sendes ordrebekreftelse, oppdages feil i tilbud eller ordrebekreftelse må dette umiddelbart meldes til SD i skriftlig form.

Ordrebekreftelse med korrektur må godkjennes før produksjon av varer starter. Leveringstid regnes fra godkjent ordrebekreftelse.

SD har ikke ansvar for trykkfeil/fargefeil/størrelsesfeil der ordrebekreftelse er godtatt av kunde.

 

Priser:

Priser er basert på dagens kurser og råvarepriser. Ved enhver endring i valutakurs og råvarepris, har SD rett til å endre prisen tilsvarende uten ytterligere varsel til kjøper.

Alle priser oppgis eks. mva. Alle priser gjelder på forespurt antall og ved samlet bestilling i henhold til tilbud.

Ved nye kunder eller større prosjekter forbeholder SD seg retten til å innkreve forskuddsbetaling for hele, eller deler av leveransen. Dette skal da opplyses om ved oversendelse av tilbud.

 

Mangler, reklamasjon og garanti:

SD tar ikke noe ansvar for feil og mangler som kunde ikke oppdaget/rettet i korrektur før produksjonen starter. Oppfatter kunde produktet som mangelfullt, må det reklameres skriftlig innen 10 dager fra mottatt / montert vare. Ved for sen reklamasjon mistes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Varen skal ikke repareres av andre uten godkjennelse, SD er i så fall løst fra enhver garantiforpliktelse.
Kunde har rett til å heve kjøpet om produktet ikke kan benyttes til sitt mente formål, dog ikke spesialproduserte varer og produkter med egen logo/design. Hevingen betinger at vare ikke benyttes, og leveres tilbake i sin helhet. Heving av kjøp må kreves innen 10 dager fra mottatt vare.

SD skal alltid først gis muligheten til å rette opp mangelfull levering med ny vare, eller supplerende levering, før økonomisk kompensasjon er aktuelt.

Kunder kan ikke i noe tilfelle kreve kompensasjon for indirekte tap. Herunder driftstap, følgeskader og tapt fortjeneste, som følge av mangel på levert produkt.

 

Lysskilt:

Lysskilt skal kobles til strøm av autorisert elektriker og påmonteres fotocelle-/ astrour for at vår garanti for LED skal være gyldig. Tilkobling til strøm er ikke inkl. i våre tilbud.

Lysskilt kommer med en garanti på 2 år, regnet fra montasjedato. Garanti gjelder kun fabrikasjonsfeil som oppstår i perioden, på skiltstamme og skiltets lyskomponenter, herunder dioder og trafo. Lift / bomløfter og transport er IKKE gjenstand for vår garantidekning, og tilkommer etter påløpte kostnader. Garantien gjelder heller ikke ved skader som følge av ekstremvær og ytre påvirkning.
Lysskilt levert av SD skal ikke under noen omstendigheter, eller uten avtale med oss, repareres av andre. Ved slikt arbeid frafaller SD sitt ansvar.

 

De fleste lyskilder vil over tid endre noe karakter / lysstyrke, og slike normale endringer gir ikke grunnlag for garanti- eller mangelskrav. Heller ikke gir forhold som skyldes manglende vedlikehold eller kjøpers feilaktige behandling av skilt eller dekor grunnlag for garanti- eller mangelskrav.

 

Salgspant:
SD har salgspant i de leverte varer inntil de er fullt betalt, ref. «Panteloven §3-14 til 3-22. Om varer og tjenester levert ihht. tilbudet eller ordrebekreftelse og betaling ikke finner sted etter gjentatte purringer, så aksepteres det at SD henter tilbake de leverte produkter uten avtale om dette. Dette fritar dog ikke kjøper for betaling av kostnader i forbindelse med eventuell montasje og demontering av leverte produkter.

 

Leveranse og frakt:

Varer sendes EXW – mottaker betaler frakt. Kjøper av vare overtar alt ansvar for vare når den forlater våre lokaler. SD står ikke ansvarlig for transportskader, og kjøper må omgående reklamere til transportør dersom slik skade finner sted.

Lagerførte plukkvarer sendes normalt innen 2 arbeidsdager etter bestilling.

Leveringstid på produksjonsvarer er normalt 8-25 arbeidsdager avhengig av produkt, fra godkjent korrektur foreligger fra kunde.

SD skal uten ugrunnet opphold underrette kunde om forhold som vil medføre forsinkelser av leveringen. Være seg ufullstendig produksjonsgrunnlag eller endringer i oppdraget etter at arbeidet er iverksatt.

 

Retur og refusjon:

Alle bestillinger betraktes som bindende fra ordre er mottatt av en av våre selgere.
All retur avtales, og kun etter nærmere avtale. Vare som returneres skal være som ny, ubrukt, og i originalemballasjen. Retur uten avtale krediteres ikke. Ved avtale om retur belastes kunde for frakt og handling.  Spesialproduserte varer og produkter tas ikke i retur.

 

Ansvarsbegrensning:

Ved force-majeure situasjoner er ikke SD forpliktet til å opprettholde det avtalte leveringstidspunkt, eller erstatningsansvarlig for forsinket eller uteblitt levering.

 

Eiendomsrett:

Forslag, skisser og tegninger utarbeidet av SD kan ikke benyttes av andre. Dette betraktes som vår eiendom og kan ikke kreves utlevert av kunden, om ikke det foreligger avtale om dette på forhånd. Underlag skal kun benyttes av kunde. Benyttes skisser og/eller tegninger av andre enn SD, forbeholder vi oss retten til å fakturere for dette.

 

Tvister:


Eventuelle tvister skal forsøkes løses i minnelighet. Dersom tvisten ikke løses i minnelighet innen 30 dager, etter en av partene har varslet den andre parten om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler.

 

Garanti:

SD forholder seg til kjøpsloven – lov om kjøp, der ikke annet er avtalt.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-05-13-27

 

Kontaktinformasjon:

SKILT design AS
Org.nr 952307843MVA

Kobbervikdalen 119
3036 Drammen

Tlf. 32 20 96 50

firmapost@skiltdesign.no